ارتیواتاپ


Ortiva Top ارتیواتاپ
قارچ کش سیستمیک و تماسی جدید
سیصد گرم آزوکسی استروبین بعلاوه 125 گرم دیفنوکونازول در لیتر سوسپانسیون 325
موارد مصرف:
پیشگیری، درمان و چلوگیری از تکثیر اسپور قارچ شامل سفیدک پودری، لکه موجی، شانکر ساقه و بوته میری گوجه، سبزی و صیفی و سفیدک پودر جالیز
دوره کارنس درگوجه فرنگی 3 روز و در خیار دو روز است
ساخت سینجنتا
Last update:
30.11.2016
FUNGICIDE

CROP PROTECTION
Registration number 25407
Format:
1 and 5 l
Composition: 20% w / v (200 g / l) Azoxystrobin 12.5% ​​w / v (125 g / l) Difenoconazole
Formulation: Concentrated Suspension (SC)
Foliar application fungus based on Azoxystrobin and Difenoconazole for the control of fungal diseases in tomato, pepper, eggplant, strawberry, green beans, lettuce and artichoke.

88191325

شرکت صبا سیف رویان آماده همکاری در زمینه تامین سموم کشاورزی از شرکت سینجنتا سوئیس می باشد. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.