سکوسترن آهنخوشبختانه در سال 96 با پیگیری شرکت صبا سیف رویان نماینده شرکت سینجنتا سویس، اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی توانست مجددا کود سکوسترن آهن، این کود مشهور در زمینه رفع فوری کمبود آهن را وارد نماید و اکنون کشاورزان میتوانند با قیمت مناسب این محصول را خریداری نمایند.
فروش و توزیع این کود که در سال جاری منحصرا از طریق اتحادیه وارد کشور گردید صرفا از طریق این شرکت به عنوان ایجنت سینجنتا و یا از طریق اتحادیه میباشد و طبیعتا خرید از سایر کانالها دست اول نیوده و قیمت بیشتری خواهد داشت.برای خرید از طریق این شرکت و اخذ معرفی نامه به اتحادیه جهت برخورداری از قیمت پایه میتوانید با بخش توزیع کود این شرکت آقای مهندس ریسمانی با شماره موبایل 09128385835 تماس حاصل فرمایید.

Sequestrene® 138Fe 100 SG

Last updated:
06/16/2016
PROFESSIONAL PRODUCT
Sequestrene® 138Fe 100 SG is the iron complex with diamine dihydroxyphenyl acid, it allows a correction and prevention of iron deficiencies on all cultures.
Technical sheet
________________________________________
Composition
Sequestrene® 138Fe 100 SG is an iron chelate of EDDHA acid, containing 6% of trivalent metallic iron.
________________________________________
Formulation
Water-dispersible granules (WG)
________________________________________
Technical data:
Sequestrene® 138Fe 100 SG allows correction and prevention of iron deficiencies visible or hidden on all crops, as well as an improvement in production quality (size, color, etc.).
Sequestrene® 138Fe 100 SG can be applied in dry or in solution, it is completely soluble in water. It can be mixed with fertilizers and can be applied with irrigation water. The 0.1% solution of Sequestrene® 138Fe 100 SG can be used to dip roots from plants to transplant.
________________________________________
Approval number:
Dispensé
________________________________________
Toxicological
Class : Class C
________________________________________
uses
Cultures Target Dose
Citrus Iron deficiency 50 - 200 g / tree
In split application 40-60 g / tree
Fruit Enhancement 50 g / tree
Vegetable crops Iron deficiency 20 - 50 kg / ha
In split application 2 to 3 kg / Ha / week
strawberries tree Iron deficiency 2-5 g / m²
In split application 2 g / m²
Vine Iron deficiency 2-5 g / Cep
In split application 5 g / Cep
Fruit trees Iron deficiency 40-150 g / tree
In split application 20-40 g / tree
Fruit Enhancement 50 g / tree
banana tree Iron deficiency 10-30 g / m²
In split application 10 g / m²
Ornamental crops Iron deficiency 10-30 g / m²
________________________________________
Recommendations:
Sequestrene® 138Fe 100 SG is applied as a preventive measure: in early spring or at vegetative start, in curative: at any time of the season, upon observation of the symptoms of chlorosis.
________________________________________
Conditioning
Packaging Cardboard
Sachet of 5 Kg 4 x 5 Kg
________________________________________
Antidote
No specific antidote. Apply Symptomatic Therapy
________________________________________
Storage
Minimum two years from date of manufacture, in original packaging and under optimal storage conditions
________________________________________

88191325

شرکت صبا سیف رویان آماده همکاری در زمینه تامین سموم کشاورزی از شرکت سینجنتا سوئیس می باشد. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.